Skip to content

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. (med mindre andet er skriftligt aftalt) 

TILBUD: Alle priser opgives uden moms og andre afgifter. Mundtlige tilbud skal accepteres straks, ellers er de bortfaldet. Skriftlige tilbud er, såfremt andet ikke er anført, gældende i 8 dage fra tilbuds dato, derefter er de bortfaldet. Prisen er vor dagspris, fastlagt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, med forbehold for løn- og materialestigninger, udsving i valutakurser samt ændringer i told, fragt og andre omkostninger. Ved ordrer under Dkk. 1000,- pålægges et ekspeditionsgebyr på Dkk.150,-.

LEVERING, LAGERFØRING: Alle leverancer og forsendelser sker, dersom intet andet er aftalt, for købers regning og risiko i enhver henseende. Lagerføring af færdige leverancer udover leveringsdatoen sker for købers regning og risiko, og med beregning af lagerleje samt eventuelle udgifter til forsikring.

Nedtaget materiale kasseres og destrueres, hvis ikke andet er aftalt, og særskilt afregning herfor forbeholdes, medmindre der skriftligt er truffet aftale om udlevering eller opbevaring på tilsvarende betingelser som ovenfor.

PRISER: De anførte priser forudsættes alene ved leverancer indenfor den aftalte tid, dog således at All Stage tager forbehold om regulering af priserne i overensstemmelse ved ændring fra leverandør, moms, told, afgifter i øvrigt samt valutakurser.

LEVERINGSTID: En ordre er først effektiv, når ordrebekræftelsen foreligger, og leveringstiden regnes fra den dato, hvor der foreligger fuld enighed om ordrens udførelse, såsom f.eks. godkendelse af tegninger og myndigheders godkendelse.

Enhver ordre udføres under forbehold overfor svigtende underleverancer og anden force majeure.

Ved force majeure forstås bl.a. arbejdskonflikter af enhver art, enhver anden omstændighed såsom brand, krig, mobilisering etc., hvad enten force majeuren måtte indtræde for All Stage eller dennes underleverandør. Enhver overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til erstatning af nogen art eller til at annullere ordren.

BETALINGSBETINGELSER: Betaling skal ske netto kontant ved fakturering, hvor intet andet er aftalt. Ved betaling efter forfaldstid beregnes renter på minimum 1,75 % pr. påbegyndt måned, hvor intet andet er aftalt.

EJENDOMSFORBEHOLD: I den udstrækning, kreditkøbsloven ikke præceptivt fratager leverandørens rettigheder, forbliver ejendomsretten til det solgte All Stages, indtil hele købesummen er betalt, hvorfor køber ikke uden samtykke er berettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive, deponere eller på lignende måde disponere over det købte.

EMBALLAGE: Priserne er excl. emballage med mindre andet er anført.

RETURVARER: Hvor andet ikke præceptivt er anført i dansk lovgivning, modtages leverede varer ikke retur, da disse er fremstillet individuelt og efter købers ønske.

ANSØGNING HOS MYNDIGHEDER: Indhentning af tilladelse hos myndigheder påhviler køber, såfremt intet er anført. All Stage kan efter nærmere aftale og for købers regning forestå de nødvendige ansøgninger. Myndighedernes nægtelse af tilladelse til varens brug berettiger ikke køber til at afvise levering.

LEVERINGSTID: Leveringstiden vil altid fra All Stage være ansat efter bedste skøn. Eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til at hæve ordren eller kræve erstatning af nogen art.

KVANTUM: All Stage forbeholder sig for så vidt angår seriefremstillede produkter ret til afvigelse på +/- 5% af bestilt antal.

GARANTI: Garantiperioden på All Stages produkter er, hvor intet andet er aftalt, 1 år fra levering.

REKLAMATION: Reklamation skal altid ske skriftligt og inden for 8 dage efter varens modtagelse. Såfremt reklamation ikke er sket inden den angivne frist, fortaber køber enhver ret til erstatning eller afhjælpning. En eventuel reklamation berettiger ikke køber til helt eller delvis tilbageholdelse af betaling eller modregning. Foretages tilbageholdelse, henvises til nærværende salgs- og leveringsbetingelses regler vedrørende morarente for manglende betaling til forfaldstid.

PRODUKTANSVAR: All Stage er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af All Stage eller andre, som All Stage har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det ifølge dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau. All Stage er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, som indtræder, medens genstanden er i køberens besiddelse. All Stage er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er All Stage ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade, dog kan All Stage samlede ansvar aldrig overstige kr. 2.000.000,- inkl. renter og omkostninger pr. skade. All Stage er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab såsom driftstab, avancetab og andre økonomiske konsekvenstab.

I den udstrækning All Stage måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde All Stage skadesløs i samme omfang, som All Stages’ ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. All Stage og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af salgsgenstanden.

 

VED LEJE GÆLDER FØLGENDE TILLÆG

LEJE: Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren eller hans repræsentant. Fremleje kan kun ske med skriftlig godkendelse af udlejer.Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige godkendelse på denne kontrakt medtages til udlandet.Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra udlejers forretning og rådighed efter lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag, udstyret forlader udlejers forretning, regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tiltageleveringsdagen som en lejedag, såfremt det lejede tilbageleveres efter kl. 10.00.

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.

Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selv om den er hændelig. Uden at lejers ansvar og forpligtelser derved begrænses, har udlejer tegnet forsikring mod skade af det lejede i udlejningsperioden. Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer, og tyveri og hærværk tillige til politiet. Selvrisiko 15.000,- pr. skade.

LEJRES ANSVAR: Lejeren er ansvarlig for skade, som udlejer ikke får dækket af forsikringen, bl.a.:
Tyveri fra åbne eller uaflåste motorkøretøjer. Glemt, tabt eller forlagt og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og -årsag. Grov uagtsomhed, for så vidt dette kan lægges lejeren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last. Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer. Udlejer er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede.

TRANSPORT: Det lejede skal afhentes af lejeren på udlejers lager eller efter aftale transporteres til opgiven adresse hos lejer. Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i egnet køretøj og på forsvarlig måde. Udlejer forbeholder sig at godkende transporten.

UDSTYR: Forudreservering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. Udlejer er berettiget til, uden særlig underretning, at erstatte reserveret udstyr med andet med samme funktion. Udskiftede lamper samt medleverede reservelamper skal returneres. Manglende lamper debiteres til købspris.

AFBESTILLING: Ved annullering af indgåede aftaler har All Stage ret til at opkræve 80%, af den samlede kontraktsum. Ved 14 dage før første lejedag at opkræve 100%, af den samlede kontraktsum.

En sådan annullering skal ske skriftligt. Opfyldelse af aftaler kan ikke efterkommes ved force majeure. Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales, men under alle omstændigheder skriftligt. Tilbage levering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke – uden særlig aftale herom – berettige til nedsættelse af lejen.

BETALLING: Medmindre anden skriftlig aftale foreligger, er evt. ikke erlagt leje samt andre omkostninger forfalden til betaling straks ved lejeperiodens ophør. Betaling skal ske netto kontant ved fakturering. Ved betaling efter forfaldstid beregnes renter på minimum 1,75 % pr. påbegyndt måned.

ALL STAGE tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, og forbeholder os ret til ændringer.