Almindelige handelsbetingelser for All Stage ApS

Alle priser opgives uden moms og andre afgifter. Mundtlige tilbud skal accepteres straks, ellers er de bortfaldet. Skriftlige tilbud er, såfremt andet ikke er anført, gældende i 14 dage fra tilbuds dato, derefter er de bortfaldet. Prisen er vor dagspris, fastlagt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, med forbehold for løn- og materialestigninger, udsving i valutakurser samt ændringer i told, fragt og andre omkostninger. Ved ordrer under Dkk. 1000,- pålægges et ekspeditionsgebyr på Dkk.150,- og for elektronisk fakturering via EAN systemet pålægges et gebyr på Dkk. 60,-.

All Stage ApS forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer i enhver henseende. Den leverede vare forbliver således All Stage`s ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbene omkostninger er betalt af køber.

Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren eller hans repræsentant. Fremleje kan kun ske med skriftlig godkendelse af udlejer.Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige godkendelse på denne kontrakt medtages til udlandet.Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra udlejers forretning og rådighed efter lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag, udstyret forlader udlejers forretning, regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tiltageleveringsdagen som en lejedag, såfremt det lejede tilbageleveres efter kl. 11.00.

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.

Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selv om den er hændelig. Uden at lejers ansvar og forpligtelser derved begrænses, har udlejer tegnet forsikring mod skade af det lejede i udlejningsperioden. Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer, og tyveri og hærværk tillige til politiet. Selvrisiko 10.000,- pr. skade.

Lejeren er ansvarlig for skade, som udlejer ikke får dækket af forsikringen, bl.a.:
Tyveri fra åbne eller uaflåste motorkøretøjer.
Glemt, tabt eller forlagt og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og -årsag.
Grov uagtsomhed, for så vidt dette kan lægges lejeren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last.
Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer.
Udlejer er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede.

Det lejede skal afhentes af lejeren på udlejers lager eller efter aftale transporteres til opgiven adresse hos lejer. Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i egnet køretøj og på forsvarlig måde. Udlejer forbeholder sig at godkende transporten.

Forudreservering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. Udlejer er berettiget til, uden særlig underretning, at erstatte reserveret udstyr med andet med samme funktion.

Udskiftede lamper samt medleverede reservelamper skal returneres. Manglende lamper debiteres til købspris.

Afbestilling af lejet udstyr kan normalt ske indtil 14 dage inden 1. lejedag. Ved afbestilling senere end 14 dage før betales 20% af lejebeløbet. 10 dage før betales 30% af lejebeløbet. 3 dage før betales 50% af lejebeløbet. På dagen betales 100 % af lejebeløbet.Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales, men under alle omstændigheder skriftligt.Tilbage levering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke – uden særlig aftale herom – berettige til nedsættelse af lejen.

Betalingsbetingelser. Medmindre anden skriftlig aftale foreligger, er evt. ikke erlagt leje samt andre omkostninger forfalden til betaling straks ved lejeperiodens ophør.

ALL STAGE tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, og forbeholder os ret til ændringer.

Website by Kloster Media ApS